Léto v terénu D2C

Léto bylo pro naše přírodovědce ve znamení sběru dat a terénních průzkumů v Zeleném pásu Evropy. Navštívili jsme celkem 15 lokalit na české části Pilotního regionu 1. Zkoumaná oblast Pilotního regionu 1 se táhne od jihu republiky, kde zahrnuje území Kaplické brázdy až po severozápadní část Šumavy. Území je to rozmanité, lokality mají různé stupně ochrany a odlišný krajinný ráz.

Zaměřili jsme se na výskyt jeřábka lesního, tetřeva hlušce a dalších druhů ptáků. Mapovali jsme také luční ekosystémy. Nedílnou součástí terénní práce byla koordinace ověřování dat z dálkového průzkumu Země družicí Sentinel.

Jedna z lokalit, Zhůří u řeky Křemelné, se nachází v krásné krajině meandrující řeky obklopené rašeliništi, přechodovými rašeliništi, vlhkými loukami, smilkovými trávníky, horskými loukami a pionýrskými březovými lesy. Měli jsme štěstí a během průzkumu jsme objevili vzácné rostliny – například vratičku měsíční (Botrychium lunaria), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha) nebo všivec bahenní (Pedicularis palustris). Společnost nám během našeho zkoumání dělaly rodiny ťuhýků obecných a bramborníčků hnědých. V říčním údolí jsme obdivovali efektivitu s jakou bobři evropští vracejí vodu do krajiny.

Všechna tato konkrétní data a pozorování nám pomáhají při sestavování strategie pro Zelený pás v Pilotním regionu 1.