Závěrečná konference projektu DaRe to Connect

Projektoví partneři představili výsledky tříleté spolupráce. Mezi hlavní výstupy patří vytipované oblasti Zeleného pásu, kde je potřeba zlepšit nebo dokonce obnovit propojení biokoridorů a ekosystémové služby. Odborníci z jednotlivých projektových týmů představili příklady dobré praxe v šesti pilotních regionech.
 

Závěrečná konference projektu DaRe to Connect II.


Zástupci jednotlivých partnerů projektu společně podepsali Deklaraci DaRe to Connect pro Evropský zelený pás v Podunají. Zavázali se tak zachovat Evropský zelený pás jako páteř evropské zelené infrastruktury a biologické rozmanitosti a spolu s podpisem deklarace požádali vlády zemí podél Evropského zeleného pásu, aby Evropský zelený pás začlenily do svých plánů územního rozvoje a vytvořily vhodné ekonomické podmínky umožňující zemědělství a lesnictví poskytovat ekologicky hodnotné služby. Vyzvali také vlády zemí podél Evropského zeleného pásu, aby podpořily nominaci Evropského zeleného pásu na světové přírodní a kulturní dědictví UNESCO.

Konference byla zakončena doporučeními pro budoucí kroky a aktivity, zejména s ohledem na výzvy spojené s globální změnou klimatu.