Druhý rok projektu na ochranu tetřívka v Krušných horách

Naše práce na projektu v roce 2019 vycházela z velkého množství dosud nasbíraných dat o biotopové preferenci tetřívka obecného. Jedná se o pravidelný monitoring kohoutků tetřívka při jarním toku, celoroční vyhledávání jeho stop, trusu a peří a naše podrobné mapování projektového území z roku 2018.

Získaná data nám umožnila navrhovat opatření a zásahy na podporu tohoto druhu, která spočívá v obnově rašelinných biotopů, zahrnuje ale také vytvoření mozaiky dočasně otevřených ploch v lesních porostech, které nebudou zalesněné a zůstanou pro tetřívka přehledné.

V průběhu celého roku 2019 jsme vedli jednání, která umožnila na české části projektového území sladit zájmy tetřívka s lesním hospodařením. Podařilo se nám najít společnou řeč nejen s partnery projektu, se státním podnikem Lesy ČR, ale též s dalším vlastníkem, jímž je soukromý subjekt Lesy Sever, s.r.o.

V následujícím období budou diskutována opatření na druhé straně hranice, tak aby byla v souladu se saským akčním programem pro tetřívka, který byl schválen v roce 2019. V Sasku se tetřívci vyskytují jen při společné hranici v Krušných horách. Spolupráce mezi oběma státy je proto klíčová.

O našich aktivitách v projektu pravidelně informujeme prostřednictvím webových stránek projektu, facebooku Spolku Ametyst a také na mezinárodních jednáních a konferencích.

Spolek Ametyst přednesl příspěvek o ochraně tetřívka např. na listopadové odborné konferenci v Praze, kterou uspořádala saská zemská vláda. Mezi účastníky byly zástupci všech důležitých institucí z obou zemí. Projekt TetraoVit zde byl představen jako příklad dobré praxe, kdy jsou do ochrany tetřívka zapojeny všechny dotčené subjekty z obou stran hranice. Snad se nám díky tomu podaří jeho prostředí alespoň trochu zlepšit.