S Bandym jsme se podívali na sopku a významné ptačí hnízdiště

V červenci jsme navštívili dvě zajímavé lokality v pilotního regionu č. 1 projektu ReCo. 

Národní přírodní památka (NPP) Komorní hůrka – chrání kromě zbytků jedné z nejmladších sopek v ČR také společenstva luk, pastvin a suchých trávníků spolu s populací silně ohrožené rostliny vstavače kukačky Orchis morio. Tento druh, stejně jako celé společenstvo, vyžaduje specifický management. Jedním z výstupu projektu by mohla být revize a návrh obhospodařování lokality.

 

Přírodní rezervace (PR) Amerika – chrání část stejnojmenného rybníka, jako významné hnízdiště a tahovou zastávku vodního ptactva a stanoviště s bohatým výskytem obojživelníků. Lokalita má regionální význam, zvyšuje biodiverzitu celého regionu.